Alapvető célkitűzésünk volt, hogy a roma szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.

A beadott és támogatásra érdemesnek tartott pályázati konstrukciónk illeszkedik a 2011-ben elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában és annak cselekvési tervében megfogalmazott célokhoz, illetve a 2011. május 20-án a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat közt létrejött megállapodásban foglaltakhoz. 

Részcélok

A fentiekhez illeszkedve a konstrukció részcélja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók

1. tanulmányi sikerességének előmozdítása;
2. kutatási tevékenységekbe történő bevonása;
3. társadalmi szerepvállalásának megerősítése.

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium négy területet jelölt meg, ahol fejleszteni kívánja tagjai készségeit, képességeit, hogy motiváltak és képesek legyenek a hazai romastratégia támogatására.

a. Keresztény értékrend
Hisszük, hogy a keresztény élet értelmes élet. A szolidaritás, az igazságosság, a kölcsönösség, a megbocsájtás, a türelem, az alázat, a másik emberért való élet olyan értékek, melyek élhetővé teszik az emberi közösségeket. Célunk, hogy olyan felnőtt, szilárd istenképpel rendelkező, az igazság mellett dönteni képes fiatalokat bocsássunk ki, akik életükkel tanúságot képesek tenni Isten üdvözítő örömhíréről.

b. Identitás – nyitottság a roma kultúrára
Erős identitású, a roma kultúrát – mint a magyar kultúra részét – ismerő, a közös életre nyitott, az integrációért hosszútávon tenni kész személyek formálására törekszünk. Célunk elkötelezett fiatalok formálása, akik szakmai helytállásuk mellett felismerik küldetésüket a hazai romaintegráció nehéz terepén.

c. Szakmai kiválóság
Rendkívül fontosnak érezzük, hogy hallgatóink törekedjenek arra, hogy szakkollégiumi és egyetemi tanulmányi kötelezettségeiket a tőlük elvárható legmagasabb szinten teljesítsék. Legyen igényük ezen felüli új ismeretek megszerzésére és önmaguk folyamatos képzésére. Jellemezze őket szakmai igényesség, ugyanakkor legyenek nyitottak látókörük szakterületükön kívüli szélesítésére, új ismeretek szerzésére.

d. Közösségi élet
Korunk individualista, az egyént középpontba helyező szemléletével szemben alapvetőnek tekintjük, hogy életünket közösségben éljük. A boldogulás útja a másik emberrel való közösségvállalás. Így a közösségi létet igenlő, abban tevékenyen részt vevő, azt személyiségével alakító, a másikért tenni akaró fiatalokat akarunk formálni. Olyanokat, akik tőlünk kikerülve is közösségben képzelik életük alakítását.

Cigány-magyar identitás, spiritualitás, közismeret

Az SZKRSZ a szakkollégistáknak és az intézmény munkatársainak szakmai műhelyt alkotó közössége. Hallgatóink szorosan együttműködve vesznek részt a közösség életében. Közösségi tudatunkat erősítő programjaink között kiemelkedő helyet foglalnak el tanulmányútjaink, kirándulásaink. Mentor és tutor-programunk ugyanezt a célt szolgálja, akárcsak a hallgatókra lebontott egyéni fejlesztési tervek. Fontosnak tartjuk, hogy a társadalom aktív tagjaként, közösségük motorjaként részt vegyenek a közéletben, ezért közösségi, karitatív munkájukat támogatjuk, önkéntes tevékenységüket szervezett keretek között segítjük.

A szakkollégiumi keretek között zajló oktatás és műhelymunka a fenti területeket magában foglalva három alapvető ismeretkörre terjed ki.

A cigány-magyar identitást építő modulba olyan foglalkozások tartoznak, amelyek hangsúlyt fektetnek a kettős identitás építésére a magas szintű közéleti és kultúrateremtő szerepvállalás szakmai megalapozása érdekében. A szakmai oktatást kulturális programok egészítik ki, amelyekben a hallgatóink kreatívan részt tudnak vállalni.

A Spirituális modul célja hozzájárulni ahhoz, hogy kollégiumunk tartalmában és közösségi életében a felsőoktatás keresztény szellemiségű műhelyévé váljon, növendékeink hite elmélyüljön, alapvető jártasságot szerezzenek a teológiai, egyházi kérdésekben és késszé váljanak arra, hogy hitüket hitelesen képviseljék a világban és közösségeikben.

A Közismereti modul képzési területének köszönhetően hallgatóink biztos alapokat sajátíthatnak el, ami által képessé válnak az összetett problémák megoldására, minőségi munka végzésére és gondolataik szabatos kifejezésére (idegen nyelven is). Az értelmiségi lét támogatását hivatott modul keretében önképző kört működtettünk a teljes hallgatói létszám bevonásával.

Ösztöndíjrendszer és egyéni fejlesztési terv

A SZKRSZ bentlakó hallgatóit szakkollégiumi ösztöndíjjal támogatja. Célunk, hogy a megfelelő tanulmányi eredményt elért, magas szintű társadalmi felelősségvállalást felmutató, aktív közösségi életet élő hallgatók helytállását elismerjük és további kimagasló eredmény elérésre ösztönözzük.

Nagy szerepet szánunk kollégiumunkban a tehetséggondozásnak, a tehetségfejlesztésnek. A hallgatókra lebontott egyéni fejlesztési tervek segítségével személyre szabottan tudjuk őket nemcsak tanulmányaikban segíteni, hitüket erősíteni, hanem közösségi tudatukat és szerepüket fejleszteni, erősíteni, valamint identitásukat megélni, toleranciára és aktív állampolgárságra nevelni.

Boldog Ceferino Program

Széchényi 2020