EFOP-3.4.1-15-2015-00002

 

A PROJEKT CÉLJAI  ÉS TEVÉKENYSÉGEI

A Szeged-Csanádi Egyházmegye 2012 márciusában döntött úgy, hogy 2012 szeptemberi indulással létrehozza a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiumot, hozzájárulva ahhoz az általános törekvéshez, mely támogatja a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok szakmailag kiváló, közéleti feladatvállalásra kész, párbeszédre nyitott, társadalmi és szociális kérdések iránt érzékeny roma-magyar kettős identitással rendelkező értelmiségivé formálódását.

Átfogó célok

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium küldetése mindezek tükrében olyan érett, felelősségvállalásra képes keresztény cigány és nem cigány értelmiségiek kísérése boldogságkeresésük útján, akik képesek párbeszéd kialakítására, önmaguk és környezetük formálására, kibontakoztatják képességeiket és felismerik küldetésüket.

A szakkollégium nyitott a szellemiségét és oktatási programját vállaló cigány és nem cigány fiatalok felé egyaránt. Tudatosan törekszik arra, hogy tagjai között nem roma fiatalok is helyet kapjanak. Belső és külső tagsággal bír. Nyilvános előadásokkal, szemináriumokkal meg kívánja szólítani a szakkollégiumon kívüli érdeklődőket is. Törekszik arra, hogy szoros közösségi és szakmai partnerséget építsen ki nem cigány szakkollégiumokkal is.

Cél a cigány-magyar identitás erősítése, a békés egymás mellett élés elősegítése. Fontos szándék továbbá, hogy a szakkollégium hallgatóit stabil tudással, praktikus ismeretekkel felvértezve, felsőoktatási tanulmányaikat sikerrel befejezzék és a munkaerőpiacon eredményesen tudjanak megjelenni.

Ugyanakkor erősítjük a hallgatóinkat abban is, hogy felelősséggel tartoznak szűkebb és tágabb közösségeikért, melyek építésében, formálásában, jövőképének alakításában aktívan részt kell vállalniuk.

Cél, olyan bentlakásos szellemi műhely biztosítása, amely a magyar társadalom számára a cigányság integrációjának értelmiségi alternatíváját kínálja fel.

Specifikus célok

 • A hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók tanulmányi sikerességének előmozdítása, kutatási tevékenységekbe történő bevonása, társadalmi szerepvállalásának megerősítése.
 • Együttműködés keretében a felsőoktatási intézmények hátránykompenzáló szerepének erősítése a felsőfokú végzettséget szerző roma hallgatók számának növelése érdekében.
 • A középfokú oktatási intézményekkel való kapcsolat erősítése, a tehetséges de hátrányos helyzetben lévő középiskolai tanulók iskolai lemorzsolódásának csökkentésének elősegítése,
 • Hálózatosodás erősítése a KRSZH valamint a nem egyházi fenntartási roma szakkollégiumok körében
 • Külkapcsolatok, hallgatói oktatói mobilitás elősegítése
 • Alumni-rendszer működtetése, nemzetközi jó gyakorlatok átvétele a fejlesztés színvonalának javítása végett, valamint a szakmai eredmények széles körű disszeminációja.
 • Olyan demokratikus közösség működtetése,mely megfelelő teret ad a tehetség-kiválasztás és tehetséggondozás folyamatának, és mely elősegíti a tagok későbbi társadalmi, közéleti aktivitását, szerepvállalását
 • Mentori-tutori rendszer működtetése.
 • Tehetséggondozás egyéni fejlesztési terv segítségével, tehetséggondozás szolgáló szakmai célú események megvalósítása.
 • A fiatalok kompetenciafejlesztése, krízismenedzsment biztosítása, konfliktuskezelés.

 

A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE,  A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium célja, hogy mind közvetlenül, mind közvetetten meglehetősen széles célcsoportot legyen képes elérni a projekt során megvalósítani kívánt tevékenységekkel, a középiskolai tanulóktól egészen a gazdaság hazai és nemzetközi vállalati szereplőiig. Programunkkal igen sokrétű tevékenységcsoportot kíván megvalósítani, így a célcsoport, és az érintettek köre is széles, szerteágazó. Ez is azt bizonyítja, hogy a projekt egy komplex tevékenységcsoportot kíván elvégezni, s pozitívnak értékelendő a megcélzott rétegek/csoportok sokfélesége.

Közvetlen célcsoport

 • a roma szakkollégium hallgatói
 • Szakkollégiumok oktatói és a szakkollégiumok tevékenységében közreműködő szakemberek

A Szakkollégium tanulmányi képzésének fő célcsoportja az alapképzésben az főiskolai, egyetemi alapszakos (BA, BSc), valamint osztatlan egyetemi képzés tanulmányokat folytató hallgatók, MA és Phd hallgatók.  Továbbá felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony keretében folytatott felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgató.

A közvetlen célcsoportban a hallgatói összetétellel kapcsolatos szakmai minőségi kritériumok teljesülnek, mert a hallgatók jelenleg is több, mint 60 %(69%) -a roma hallgató (14 fő roma származású, 8 fő nem roma származású)

Közvetett célcsoportok

 • hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású középiskolai tanulók (a projektidőszak végére elért tanulók száma: 90 fő
 • a programokhoz kapcsolódó oktatók, munkatársak, mentorok (5 fő)

Közvetett célcsoportunk azon személyek köre, akik a projekt eredményeit nem feltétlenül közvetlenül használjak, azonban a program tevékenységei során, azokon keresztül a projekt eredményi és hatásai helyzetüket befolyásolják

A projektben érintettek köre

Az érintettek körét azon személyek alkotják, akik a programunk eredményeit nem használják, azonban a program kidolgozásában, tervezésében és működtetésében kulcsfontosságú szerepet játszanak.

 • Együttműködő felsőoktatási intézmény oktatói.
 • Oktatáshoz kapcsolódó roma civil szervezetek (kb. 7)
 • lokális roma közösség (ahol a képzés eredményeit a hallgatók hasznosítják, a közvetlen célcsoport szűkebb környezete: család, kisebb helyi közösségek) (kb. 10 település)
 • lokális nem roma közösség közvetett célcsoport szűkebb személyes kapcsolatai (család, baráti kör) jelenthetik (ahol a képzés eredményeit hasznosító hallgatók a romákhoz kapcsolódó pozitív értékeket képviselik) kb. 10 település)
 • további felső-/középfokú oktatási intézmények (kb. 10 db)
 • a tájékoztatást elősegítő célcsoportok:
  • Az elektronikus és nyomtatott médiában dolgozó újságírók, szerkesztők, riporterek (kb.20)
  • felső- és középfokú oktatásban résztvevő fiatalok (több 1000)
Széchényi 2020